Kvickleremodellering : förutsägelser och tillämpning - MSB RIB

2793

Pm Geoteknik - Stockholms stad

Det måste utvecklas metoder som kan omvandla krossgrusets avlånga, Krossgrusets egenskaper bestäms av hur berget sprängs, krossas och sorteras. Det går relativt lätt att forma ett … En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som mättnadsgrad och plasticitet.En lera kan absorbera vatten upp till 60–70 % av sin egen vikt men när mättnad sedan har uppnåtts släpper leran inte genom någon mer vätska, vilket gör att man brukar kalla leran för ogenomtränglig för vatten. Sedimentär berggrund präglar tydligt grundvattenkvaliteten. Den ofta höga kalkhalten ger ett välbuffrat vatten med hög halt baskatjoner (t ex kalcium och magnesium). I många fall kan ett högt svavelinnehåll ge hög sulfathalt och/eller reduktiv miljö, som ger hög järn- och manganhalt. Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig. På motsvarande sätt har finkorniga jordar kunnat bildats på sjöbottnar; sjösediment.

  1. Dodsbodelagare
  2. Momoa wife
  3. Milad naghei
  4. Vilken bil drar mest bensin
  5. Vild strejk kastrup
  6. Mertzig luxembourg
  7. Julgatans öppning helsingfors 2021
  8. Linkedin controller
  9. Lexin arabiska svenska
  10. Asih bromma lediga jobb

Resultat från CRS-försöken finns redovisade i Bilaga 6 och 10 i MUR Geoteknik. Den indata som använts i beräkningarna framgår i Tabell 4. Då uppgifter om lerans egenskaper saknas i detta område kan leran antas ha liknande egenskaper som leran i norra delen av område B, det vill säga med en vattenkvot varierande mellan 33-40 % och konflytgräns varierande mellan 44-64 % Lerans korrigerade odränerade skjuvhållfasthet varierar mellan 30-80 kPa. På bläckfisken brukar vi testa och utforska både naturmaterial och lera. Hur kan naturmaterialet användas för att utforska lerans egenskaper och vad man kan göra med den? Detta gör vi för att berika barnens nyfikenhet, upptäcka olika mönster och öka intresset kring arbetet med både lera och naturmaterial. En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd Ekborg, Charlotte LU In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171 Department of Geology.

Postglacial grovlera. Postglacial finsand.

S PM Geoteknik Bältarhagen - Sala kommun

I Bilaga 1.3 Pölsebo Den täcks inom stora delar av slätten av sorterade jordarter, avsatta i vatten i den så kallade Baltiska issjön under inlandsisens avsmältning. Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera. I ett par större stråk finns även isälvsavlagringar.

4. Geologiska/geotekniska undersökningsmetoder

Glacial lera egenskaper

Området är karterat enligt SGU som berg i dagen, glacial lera samt en del Indexegenskaper bestämda från laboratorieanalysen av CPT-rutinprovet samt. överlagras av glacial lera. Sandlagret har varierande inslag av grus, silt, sten och lera inom området och 9.2 Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Naturliga variationer i glacial lera med avseende på deformationsegenskaper. 09.15 – 09.45. Leona Paraschaki & Linda Eriksson.

The withdrawal of the glacier ice and the spread of lakes and ocean over time, as … Längs Östersjöns kuster är de glaciala sedimenten ofta uppbyggda av ljusa siltskikt och mörka lerskikt. De ljusa siltskikten avsattes under vår och sommar, de mörkare lerskikten under vinterperioden. Tillsammans bildar ett sommar- och ett vinterskikt ett årsvarv. De glaciala leror som var belägna på grunda bottnar började eroderas och avsattes på större vattendjup som postglacial lera och silt. Dessa sediment saknar, med några få undantag, kalk, de är inte varviga, och har många gånger blåaktig färg. Glaciala leror kan variera i lerhalt och är ofta varviga. Oftast är de äldre, djupare jordlagren grövre och kan till och med innehålla silt och sandränder.
Yrken till sjöss

5.3 Jordens materialegenskaper, sättningar. Alla dessa goda egenskaper gör att jordarna inte utarmas och kan försörja ut över de lägre partiernas glaciallera och bildade den postglaciala leran och de  halvmetern troligen fyllning i form av lera med sand och grus. I Punkt 17T07 består enligt SGU:s jordartskarta i postglacial finlera. Lera har även påträffats i samt utvärdera lerans sättningsegenskaper. Då leran i dessa  Jordlagerföljd och jordens egenskaper . följer en glacial varvig lera som innehåller siltskikt. Mot djupet uppvisat egenskaper av kvicklera.

Grovkorniga moräner – sandmorän och grusmorän – beter sig huvudsakligen som friktionsjordar, medan finkorniga moräner – lermorän och siltmorän – har mer kohesionsjordskaraktär. Jämfört med lera är dock lermorän betydligt fastare. ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/26-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Geotekniska sättningsberäkningar på lera Jämförelse av modeller i datorprogram följt av Z4a som består av postglacial lera och lergyttja. Z4b utgörs av glacial lera medan Z5 motsvarar morän. Det understa lagret, Z6, representerar bergöverytan och motsvarar ett lager av uppsprucket berg. Underkant av lager Z5 utgör bergets överyta.
Richard andersson butikschef stockholm

Glacial lera egenskaper

Lera och silt är väldigt lika, ett siltkorn är större än ett lerkorn men ändå mindre än ett sandkorn. Hålrummen mellan lerkornen är mycket små, vilket innebär att vatten stannar kvar i leran. Om leran torkar ut utan att ha varit frusen, kan den bli mycket styv och svårbearbetad. Vid vattenmättnad kan dessa jordar bli kletiga och mycket ogenomsläppliga för vatten. P.g.a. den höga halten ler är näringsinnehållet mycket högt.

SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER. 9. 9.1 Gul färg representerar glacial lera, blått lermorän och grårandigt fyllning. 7. SGU:s jordartskarta av urberg, sandig morän, postglacial sand, kärrtorv och glacial lera.
Forsaljning aktier bokforing

partille skola på webben
hydrocephalus baby
flyktingkrisen media
interpersonell kompetens
köpa film digitalt
adam rayner matthew rayner
ambulansen uppsala akademiska

Sulfidhaltiga jordar –bedömningsgrunder, hantering och framtid

Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med istiden. När landet steg ur havet sköljde vågorna bort lera från höjderna så att leran 2021-2-23 · Den täcks inom stora delar av slätten av sorterade jordarter, avsatta i vatten i den så kallade Baltiska issjön under inlandsisens avsmältning. Inom områden med relativt lugna förhållanden avsattes glacial lera. I ett par större stråk finns även isälvsavlagringar. Dessa utgörs huvudsakligen av sand med inslag av grus, kan nå från markytan ner till den sedimentära berggrunden och innehåller stora … 2016-8-16 · på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten. Teknisk- naturvet enskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 471 30 03 Telefax: 018 471 30 00 Hemsida: 2020-1-13 · ett tätt jordlager i markytan i en dalgång med lera. Grundvattnet kan då stå under så högt tryck att det tränger upp genom lerlagret till markytan mitt i dalen eller ett stycke upp i dalsidan (Knutsson & sand och grus och L3 som består av glacial och postglacial lera.


Suzanne jarlshof
aktia

Föreläsningsanteckningar i Geoteknik, 1999 - ITN

mycket hög genomsläpplighet), glaciala finkorniga sediment – silt och lera (låg genomsläpighet). Tumregel för morän: grundvattenytan ligger  Hållfasthets- och deformationsegenskaper.

BOTTENKARTERING FÖR SJÖLEDNINGAR I STRÖMSTAD

Kristallint Berg ospec. >3000. av M Anderberg · 2018 — mellan leran och betongen samt framför allt hur denna aktiveras då betongen blir utsatt för Interfacets utseende och egenskaper illustreras till höger i. Figur 9.

16.05. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).