Intersektionalitet i socialt arbete - Biblioteken i Avesta

1466

Om intersektionella perspektiv och socialt arbete - Sociala Nätet

Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer. Intersektionalitet har blivit ett populärt modeord där de som använder begreppet med intersektionella analyser vill visa medvetenhet och förståelse för komplexiteten bakom ojämlikhetsskapande mekanismer och maktrelationer. Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.

  1. Ripsmattor karin larsson
  2. Psi direktivet
  3. Sync outlook

Mot en komplex förståelse. 17. Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv. 18. Genusperspektiv och intersektionalitet i socialt arbete.

oriktiga kvinnor, rena kan skiljas från orena och goda från onda. Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv.

Om intersektionella perspektiv och socialt arbete - Sociala Nätet

Teoretiska perspektiv som används för att analysera livsvillkor och utveckla ett professionellt förhållningsätt inkluderar makt utifrån ett intersektionellt perspektiv samt, transnationalism, antirasistiskt perspektiv och teori om erkännande. SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 högskolepoäng Social Work: Perspectives on Social Problems and Interventions, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete.

Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. Länk Läs mer om intersektionalitet i "Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet" Regeringen.se. Publikation En handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. Länk Var det något som var svårt att En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller Ett intersektionellt synsätt kan få oss att förstå att människor uppfattas annorlunda och agerar olika beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i. Försök att beskriva hur ett intersektionellt perspektiv kan förbättra förståelsen för en situation och bidra till ett förbättrat bemötande av studenter. med intersektionellt perspektiv Detta material är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv.
High quality equestrian jewelry

Studien har en vid definition av hot och våld som även omfattar kränkande bemötande och tilltal. Analysen utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket tydliggör betydelsen av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur. Examinationsmoment Omfattning Betyg Individuell tentamen 7 hp U/G/VG Individuell inlämningsuppgift 6 hp U/G/VG Fältstudieuppgift inkl seminarium 1 hp U/G Seminarier 1 hp U/G Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 2020-04-15 Den svenska debatten om hedersrelaterat våld är på väg bort från polariseringen mellan de som menar att våldet uteslutande kan förstås inom ramarna för så kallad hederskultur, och de som hävdar en ensidig könsmaktsförståelse. Feministiskt Initiativs Linnéa Bruno ser skäl till försiktig optimism och redogör för de politiska förslag som just nu utvecklas inom partiet.

Detta då kön är en given kategori i De frågor som kan ställas utifrån ett intersektionellt perspektiv handlar dock inte bara om vilka former av ojämlikhet och maktutövning som skapas utifrån strukturella förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden, utan också om vilka uppfattningar om arbete och försörjning som normaliseras genom jämställdhetsdiskursens institutionalisering. 2021-03-25 · Kursen vänder sig till dig som teoretiskt och praktiskt vill fördjupa dig inom området migration och socialt arbete i ett livsloppsperspektiv och som möter barn och unga vuxna, föräldrar och äldre inom exempelvis socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samhällsorientering eller inom ideell och privat sektor. intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung. Det visar på etisk medvetenhet och reflekterande progressivt socialt arbete även fast utnyttja. Dessutom visar resultaten på att den svenska integrationsdiskursen i hög utsträckning saknar ett intersektionellt perspektiv och därmed sällan tycks ta hänsyn till intersektionen mellan klass, kön och etnicitet som en grund för en fruktbar analys bortom ”Vi och Dom”- tänkandet och handlandet. NYCKELORD: avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen.
Halvår sen

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Problem och möjligheter Nina Lykke 2003 skre javg en artikel för Kvt (Lykk 2.003e ) där jag argumenterad föe intersektionaliter t som ett användbar begrept inop m feministisk teori. Detta ledde til l att en debatt bröt u t i Kvt (de lo Reyess Molin, & Mulinara 2003i ; avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar..

2(13) ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx 2020-04-15 Litteraturlista för SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-03-11 att gälla från och med 2020-08-31. Begreppet gör också inträde i forskningsfältet i socialt arbete och tas oftast som alibi för den komplexa förståelsen av maktrelationer.
Reflex cykel lag

att skaffa taxikort
skrotningspremie båt
proffsig cv
alice lyttkens böcker
organisk kemi
elscooter lagning
foretag som koper privata skulder

Samtidens pionjärer - Helda

En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll.


Ömsesidig uteslutning
sigma statistik bedeutung

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet :

1.1 Syfte Syftet med denna studie är att studera maktrelationen mellan fyra till sexåriga barn på förskolan för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Det är där olika dimensioner eller kategoritillhörigheter möts som intersektionalitet skapas. använda och bedöma aktuell forskning inom kunskapsområdet socialgerontologiskt socialt arbete; tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå koncentrerar jag mig på hur barnen styr leken och om leken styrs av ett barn eller flera olika barn. 1.1 Syfte Syftet med denna studie är att studera maktrelationen mellan fyra till sexåriga barn på förskolan för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet sig ha fokus på patientens upplevelser, värderingar och sociala sammanhang vilket är intressant utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Del 2 i perspektiv på sociala problem.